Thứ Sáu, Ngày 08/11/2013:
20 giờ 50 :  

Yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo phổ cập đúng 7h có mặt tại Hội trường PGD 

Thứ Năm, Ngày 20/12/2012:
14 giờ 01 :  

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

 

Thứ Hai, Ngày 10/12/2012:
10 giờ 41 :  

 Anh em tập trung commit hết code lên và test

Thứ Bảy, Ngày 24/11/2012:
10 giờ 33 :  

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

Thứ Bảy, Ngày 24/11/2012:
10 giờ 13 :  

Hi All,

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

Hôm nay: Thứ Sáu - 22/01/02021
Hiện không có dữ liệu!
Untitled [3] 
Thứ Sáu, Ngày 08/11/2013:
20 giờ 50 :  

Yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo phổ cập đúng 7h có mặt tại Hội trường PGD 

Thứ Năm, Ngày 20/12/2012:
14 giờ 01 :  

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

 

Thứ Hai, Ngày 10/12/2012:
10 giờ 41 :  

 Anh em tập trung commit hết code lên và test

Thứ Bảy, Ngày 24/11/2012:
10 giờ 33 :  

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

Thứ Bảy, Ngày 24/11/2012:
10 giờ 13 :  

Hi All,

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,