Chức năng, nhiệm vụ 
Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
“Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn”

I. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Vân Đồn, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chun cán b qun lý giáo dc; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Khu 5, huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.

II. Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

1.1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của cấp có thẩm quyền về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

1.2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, đề án, nội dung cải cách hành chính  nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Dự thảo các phương án, thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các hồ sơ thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập); dự thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường Trung học cơ sở; trường Tiểu học và Trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Tiểu học; Mầm non; và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

1.4. Dự thảo phân bổ ngân sách hàng năm cho các trường công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện. Quyết định phân khai ngân sách sau khi đã được UBND huyện phê duyệt.

2. Hướng dẫn:

2.1. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyeen truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục;

2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giỏo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện:

3.1. Chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo theo quy định của ngành và theo quy định của pháp luật.

3.2. Cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác kiểm tra thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.4. Ký hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được tuyển dụng (kể cả công chức, viên chức thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo).

3.5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định.

- Phân bổ ngân sách năm tới các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS hệ công lập sau khi có sự thẩm định và phê duyệt của phòng Tài chính–Kế hoạch và Thường trực UBND huyện. Thực hiện việc thẩm định quyết toán ngân sách của các trường theo định kỳ tháng–quý–năm.

3.6. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên. Trình phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công  lập theo quy chế phân cấp và quản lý cán bộ; công nhận hay không công nhận Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

3.7. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất và các báo cáo khác về thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở giáo dục và Đào tạo. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3.8. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình được UBND huyện phân cấp hoặc ủy quyền. Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho ngành trong nguồn vốn sự nghiệp giáo dục được giao, đảm bảo đáp ứng cho công tác dạy và học.

4.  Phối hợp:

4.1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

4.2. Phối hợp với phòng Nội vụ : Xây dựng kế hoạch biên chế, xác định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

4.3. Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch huyện hướng dẫn các trường học xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.4. Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp và quy định của pháp luật.

4.5. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện trong việc giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với người lao động.

4.6. Phối hợp với Công an huyện trong việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, giáo dục pháp luật cho học sinh.

4.7. Phối hợp với Huyện đoàn triển khai các chương trình hoạt động của đoàn đội trường học; tổ chức các hội thi, cuộc thi theo chương trình phối hợp.

4.8. Phối hợp với phòng LĐTB-XH trong việc chăm lo các học sinh thuộc diện gia đình chính sách; học sinh nghèo học giỏi, tập huấn đội tuyên truyền nòng cốt trẻ em…

4.9. Phối hợp với các tổ chức xã hội: Hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức… trong việc động viên khen thưởng các CBGV, HS đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập và củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục chung trong toàn huyện.

4.10. Phối hợp với Công đoàn giáo dục huyện trong việc:

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học.

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “Hai tốt”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi và các cuộc vận động do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

- Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

4.11. Phối hợp với Trung tâm HN&GDTX và các Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tổ chức dạy nghề phổ thông, hướng nghiệp phân luồng học sinh THCS sau khi tốt nghiệp và công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên.