Untitled 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 HUYỆN VÂN ĐỒN


STT

Ảnh

Thông tin nhân sự

1

 
Trưởng Phòng: Phạm Ngọc Huân
Ngày sinh: 25/10/1957
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT văn phòng: 0333874238
E-mail vp: pgdvandon.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

2

Chủ tịch công đoàn ngành: Phạm Thị Huyền
Sinh ngày : 12/6/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

3


    


P.Trưởng phòng: Vũ Văn Toản
Sinh ngày : 18/8/1964
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT:Trung cấp
ĐT văn phòng:0333874238
ĐT di động: 
Email:

4


    
P.Trưởng phòng: Nguyễn Hải Yến
Sinh ngày :10/7/1968
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 0333874238
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

5


     
P.Trưởng phòng: Phạm Huy Thành
Sinh ngày :31/7/1976
Trình độ C.môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 0333874238
ĐT di động: 0919031898
E-mail cá nhân:

6


     Chuyên viên THCS: Hà Ngọc Mai
Sinh ngày : 01/10/1973
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

7


     Chuyên viên THCS: Đỗ Thị Mai Hiên
Sinh ngày : 16/07/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

8

 

     

Chuyên viên THCS: Nguyễn Thị Thanh
Sinh ngày : 21/09/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

9


     Chuyên viên TH: Nguyễn Văn Tùng
Sinh ngày : 25/04/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

10


     
Chuyên viên THCS: Bùi Thị Thắm
Sinh ngày : 06/09/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

11


   
Chuyên viên MN: Phạm Hồng Hà
Sinh ngày : 14/05/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

12


   


Chuyên viên THCS: Nguyễn Thị Bích
Sinh ngày : 10/03/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

13


   

Chuyên viên CNTT: Nguyễn Đức Phương
Sinh ngày : 22/09/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

14


    


Cán bộ tổ chức: Nguyễn Đức Thìn
Sinh ngày : 20/11/1976
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

15


   


CV Phụ trách cơ sở vật chất: Hồ Xuân Tiều
Sinh ngày : 23/03/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

16


   


Thi đua: Phạm Trọng Tình
Sinh ngày : 20/09/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

17


   


Văn Phòng: Từ Minh Đại
Sinh ngày : 08/07/1975
Trình độ C.môn: Cao đẳng nghề
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

18


 Phát hành sách: Lê Văn Bình
Sinh ngày : 04/07/1957
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

19


 Thủ quỹ: Bùi Thị Minh
Sinh ngày : 08/10/1961
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân:

20


 


Kế toán: Đặng Thị Hải Hạnh
Sinh ngày : 25/05/1976
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail cá nhân: